Kommunalpolitisk plattform för Piratpartiet Täby

Inledning

Piratpartiets politik bygger grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Vi står upp för alla människors lika värde, rätt till integritet och rätt att fritt och utan övervakning kunna kommunicera, söka och dela information. Vi kräver transparens och möjlighet att utkräva ansvar av makthavarna.  Piratpartiet vill försvara de stora framsteg den moderna informationstekniken kan ge, och kämpa för människors rätt att slippa övervakning, oavsett om de befinner sig på internet eller ej.

Den kampen vill vi föra på alla politiska fronter: I EU, i nationell politik, i landsting och kommuner. Det handlar inte bara om den “stora politikens” beslut om övervakningslagar och immaterialrättsliga regler. Det handlar också om vilka dataprogram, låssystem och betalsystem man beställer till skolor, äldreboenden och stadsbussar. Det handlar om hur vi sköter bibliotek och daghem. Och hur vi planerar våra stadsmiljöer.

Det här är vad vi vill göra i Täby.

Täbys beslutsfattande

För att demokratin ska bli verklig och meningsfull måste alla kommunens invånare känna att de har möjlighet att påverka, och att man lyssnar till deras synpunkter.

● Beslutsfattandet ska präglats av tillgänglighet, öppenhet och transparens.

● Täby ska införa ett medborgarförslagssystem på sin webb, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem.

● Täby ska på sin webbplats skapa ett nav där man snabbt kan se vilka frågor som ska komma upp för beslut i staden och kunna ge input på frågorna innan besluten fattas.

Integritet

Piratpartiet vill slå vakt om vår personliga integritet. Alla har rätt att slippa övervakning om man inte är misstänkt för något brott. Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att lämna elektroniska fotavtryck, som sedan kan användas för att kartlägga ens liv och rörelser. Elektronisk övervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och trygghet.

● System för betalning av kommunala tjänster och kollektivtrafik med mer ska utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska avtryck.

● Låssystem till servicehus och kommunala bostadsbolag utformas så det inte blir möjligt att i efterhand spåra vem som kommit och gått genom dörrarna till privata hem.

● Kameraövervakning av offentliga rum ska bara få användas i särskilda undantagsfall.

● Täby ska inte utsätta personal och elever för godtyckliga drogtester.

● Information som kommunen samlar in om personer ska bara användas för det ändamål som angetts som syfte vid insamlingen, så att exempelvis uppgifter från vägavgiftsstationer eller bussars kortautomater inte hamnar hos säkerhetspolisen, och uppgifter från skolor inte används för att spåra papperslösa flyktingar.

● Hänsyn till den personliga integriteten måste vara vägledande vid allt politiskt beslutsfattande.

● Fler poliser och nattvandrare på utsatta platser ger mer trygghet än övervakningskameror.

● Nattpersonal istället för videokameror på äldreboenden.

● Ökat stöd till meningsfulla fritidsaktiviteter i skola, fritidsgårdar och frivilligorganisationer, som kan fånga upp ungdomar på glid.

● Genomför områdessatsningar med grönområden, god belysning, skadegörelsebekämpning, konstinstallationer, samt bakgrundsmusik i exempelvis parkeringsgarage och stationsbyggnader.

Alla ska ha samma rättigheter och chanser

Täby ska ge samma rättigheter och ställa samma krav på alla, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder, klädval och andra irrelevanta egenskaper:.

● Täby ska skydda och respektera alla människors rätt att utöva och ge uttryck för sina religioner och andra övertygelser, sina traditioner och livsstilsval, så länge man inte i handling utövar intolerans mot andras övertygelser, traditioner och livsval.

● Täby ska noga se över olika regelsystem och deras tillämpningar för att identifiera och förändra regler och tillämpningar av regler, som idag missgynnar människor utifrån härkomst, hudfärg, kön och andra irrelevanta faktorer.

● Täby ska både i sin roll som arbetsgivare och utbildningsanordnare förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder).

● Täby ska systematiskt arbeta för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt, som får som effekt att människor missgynnas utifrån härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning och andra irrelevanta faktorer.

Täby ska värna alla människors rätt att själv styra över sin sexualitet, sin sexuella läggning och sitt val av partner utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle, så länge det sker med respekt för ens partner och dennes självbestämmande.

När någon för första gången söker försörjningsstöd ska allt göras för att hantera det hela så snabbt som möjligt och utan onödig tidsåtgång, även om det innebär en något förhöjd risk för fusk. Många drar sig för att söka hjälp in i det sista och att då få vänta ytterligare flera veckor i en redan pressad situation kan bli förödande.

Allas rätt till internet

Tillgång till internet är inte en lyx utan en grundläggande förutsättning för att människor sa kunna ta del av information från myndigheter, delta i det demokratiska samtalet och kunna göra sin röst hörd i samhället. Med god digital infrastruktur blir Täby attraktivare för företag, och det blir lättare att arbeta på distans.

● Täby ska se till att ett fritt, öppet och anonymt internet med hög hastighet finns tillgängligt över hela kommunen på liknande villkor som elektricitet och rinnande vatten.

● Täby ska stimulera utbyggnaden av inloggningsfri, avgiftsfri och anonym trådlös tillgång till internet i tätbebyggt område.

● Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska täckas av Täbys socialbidrag.

● Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp med den och dem  som gjort bekantskap med den på äldre dagar. Täby ska därför satsa på utbildning av äldre och stödja att tekniken anpassas efter äldre och funktionshindrades behov.

Informationsfrihet

Piratpartiet anser att information och kunskap ska få flöda och spridas så fritt som möjligt och med så få hinder som möjligt. Ju fler som kan dela och använda kunskap och information, desto mer nytta och glädje skapar den för människor.

● Täby och sed kommunala bolagen ska inte bidra till att filtrera eller censurera vare sig allmänhetens eller anställdas/elevers/patienters internettillgång.

● Webbsidor och e-tjänster hos kommunen och kommunalt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga för funktionshindrade.

● Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs av Täby och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för envar och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar.

● Utlämnande av Täbys dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt. Om inte särskilda skäl finns bör de kunna tillgängliggöras digitalt.

● Täby ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmuntra framtagandet av sådana system så ska högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren.

● Täby och dess chefer ska inte efterforska identiteten hos den som anonymt kräver ut offentliga handlingar.

● Så länge Täby finansierar eller upphandlar en verksamhet i exempelvis en skola ska den kräva samma offentlighetsprinciper och samma rätt för personal att slå larm om missförhållanden som i kommunens egna verksamheter.

Vi värnar informationsfrihet

Piratpartiet värderar principen om informationsfrihet högt, och tycker att upphovsrätt, patent och annan immaterialrätt ofta gör mer skada än nytta. Täby ska därför så långt möjligt se till att information, kunskap och material man tar fram eller införskaffar kan användas och vidareutvecklas av allmänheten utan immaterialrättsliga hinder. Kommunen vinner både kontroll och pengar genom att frigöra sig från några dominerande mjukvaruföretags oligopol, och bör därför följa Nederländernas exempel att i all verksamhet övergå till mjukvara med fri/öppen källkod.

● Material framtaget av Täbys anställda eller producerat med kommunens medel ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla.

● När material köps in för Täbys medel ska man vid upphandlingen kräva att det ska få digitaliseras och släppas fritt för envar att använda, sprida och vidareutveckla.

● Vid upphandlingar ska kommunen kräva frihet från DRM (Digital Rights Management/Digital Restrictions Management), det vill säga tekniska system som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det.

● Webbsidor och e-tjänster hos Täby och av denna finansierade verksamheter ska använda öppna och fria standarder och vara tillgängliga utan krav på ett visst operativsystem eller datorprogram från ett visst företag. All elektronisk kommunikation ska kunna ske med öppna och licensfria protokoll/filformat.

● Ny mjukvara som tas fram i kommunala och huvudsakligen kommunalt finansierade verksamheter (som friskolor och privata vårdcentraler) ska bygga på öppen källkod.

Kultur åt alla

Kultur spelar en viktig roll för individens och samhällets välbefinnande och fortlevnad. Därför bör Täby ha en väl fungerande kulturell infrastruktur som gör kultur lättillgänglig för alla.

● Täby ska stödja lokala museer, bibliotek, teatrar och konsertlokaler samt lokala kulturevenemang, som musikfestivaler och lan-parties.

● Institutioner som stadigvarande får stöd av kommunen ska arbeta för att göra sitt arbete tillgängligt digitalt, stimulera och lyfta nytt kulturskapande och inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet.

● Täbys kulturinstitutioner (som bibliotek och museer) ska stimulera icke-kommersiell spridning, användning och vidareutveckling av kultur.

● Täby ska skapa utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.

● Kultur ska ha en naturlig plats i bland annat förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg.

● Täby ska satsa speciellt på kultur för sjuka, äldre och funktionshindrade – kultur stärker, läker och stimulerar kognitiva förmågor.

● Om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas av Täby eller tar emot kommunala bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.

● Täby ska stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.

● Kulturbegreppet ska breddas så att även sådana kulturyttringar som tidigare diskriminerats och ringaktats, ges samma förutsättningar som etablerade kulturformer.

Bibliotek

Med ny teknik och en förändrad bokmarknad blir bibliotekens roll för litteratur och kultur allt viktigare. Biblioteken ska utnyttja de möjligheter att bli ett nav för det litterära samtalet som uppkommer ifall de blir de enda fysiska platser där människor kan botanisera bland och bläddra i många olika pappersböcker.

● Biblioteken ska erbjuda en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur. De ska i största möjliga mån aktivt bidra till att lyfta fram nya och lokala kulturskapare.

● Varje bibliotek ska erbjuda fri och anonym tillgång till internet och hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet.

● Biblioteken ska skapa en kontaktyta mellan digital och ickedigital text. Täby ska utrusta så många bibliotek som möjligt med bokscanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa e-böcker eller trycka e-böcker på bibliotek.

● E-böcker innebär fantastiska nya möjligheter för litteraturen. Täby och biblioteken måste stå emot de gamla förlagshusens försök att förbjuda biblioteken utnyttja de elektroniska böckernas fördelar. Täby ska därför verka för att biblioteken inte åläggs konstruerade utlåningsspärrar, som till exempel att en e-boksfil bara kan lånas ut en person åt gången.

● Täby ska verka för att biblioteken bygger ett eget, gemensamt system utan DRM för utlåning av e-böcker, så att de görs oberoende av privata företagsintressen. I detta system bör det även finnas en möjlighet att ladda upp egna e-böcker för utlåning, för att på så sätt stimulera den nya generationens författare.

● Utlåning av e-böcker ska vara tillgängligt utan krav på ett visst operativsystem eller mjukvara för ett visst företag.

● Täby ska stärka låntagarnas integritet genom krav på att lånehistorik raderas skyndsamt.

● För dem som så önskar ska biblioteken kunna spara lånehistorik för att hjälpa låntagare att hitta nya böcker som matchar deras intressen, och att finna likasinnade att diskutera och starta bokcirklar med.

● Täby ska ge bibliotekarier tillräckliga resurser för att själva göra urval av böcker att köpa in i stället för att förlita sig på paket från bokhandel/industri.

● Täby ska arbeta för att fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige.

● Mjukvaran och standarderna i bibliotekens system ska öppnas upp. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025. Om företag som samarbetar med biblioteken inte går med på att öppna upp mjukvaran och att använda öppna standarder bör biblioteken ta initiativen och byta partners eller utveckla mjukvaran själva.

Ideellt arbete

Ideellt arbete spelar en allt viktigare roll i samhället.

● Piratpartiet ser positivt på allmänningar och lokala initiativ för social gemenskap i syfte att minska utanförskap.

● Det ska bli enklare för människor att driva allmänningar.

● Platser för ideellt arbete och där allmänningar kan äga rum måste vara prioriterat när stadsplanering sker (så som parker, torg).

● För  att skapa ett mer rättvist bidragssystem, där alla typer av ideella organisationer får samma villkor, ska bidragssystemen till alla ideella organisationer reformeras till ett mer enhetligt system, där de ideella organisationerna under samma villkor ges bidrag för olika bidragsgrundade kriterierna som organisationerna uppfyller.

● Täby ska stödja den civila sektorn/ ideella organisationer för att skapa mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige, i stil med korskulturella matlagningscirklar och blandade fotbollslag, syjuntor och scoutpatruller.

● För att ha rätt till offentligt stöd ska ideella organisationer ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.

Förskola och skola

Skolor och förskolor ska förbereda eleverna att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv, som idag förenar skolan med samhället utanför.

● Skola och förskola ska lära barn och elever att hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna.

● Förskola och skola ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och kritiskt förhålla sig till olika källor och påståenden.

● Förskola och skola ska ge varje barn möjlighet att utvecklas optimalt (kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt) utifrån barnets egna förutsättningar.

Skolans arbetsformer

Informationsteknikens utveckling har lett till en förändrad lärarroll, och skapar stora möjligheter för nya arbetsformer. Piratpartiet vill därför att:

● Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek.

● Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Täby ska därför sträva efter att minska klassernas storlek.

● Täbys skolor ska filma föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment, och göra dem tillgängliga för alla elever och andra intresserade.

● Täbys förskolor och skolor ska utnyttja de möjligheter den moderna informationstekniken skapar för att föra in omvärlden i den dagliga undervisningen och etablera samarbeten mellan både elever och lärare över geografiska avstånd och statsgränser.

● För att en större del av lärarnas tid ska kunna användas till personliga möten och direktkontakt med elever ska Täbys skolor bli bättre på att utnyttja de möjligheter modern informationsteknik skapar för elever att lyssna på bra föreläsningar och träna moment som rättas automatiskt utan att ta lärartid i anspråk.

● Alla elever ska tidigt under sin skoltid under lekliknande former få prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor. (2012-höst P15-Y11)

● Skolan måste undvika att låsa fast elevernas framtida datoranvändning vid särskilda operativsystem och program som binder dem till företag med monopol eller oligopol på mjukvara. Så mycket som möjligt av elevernas arbete ska ske i fri/öppen programvara.

● Elever ska i skolan få grundläggande information, utbildning och praktisk kunskap om olika typer av operativsystem så att de kan göra informerade val.

Värna elevers integritet, medbestämmande och arbetsmiljö

● Elevers skolmiljö ska vara fri från kameraövervakning.

● Inga obligatoriska drogtester i skolan.

● Skolor ska inte ha rätt att övervaka elevers privata kommunikation.

● Eleven ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan, så länge den inte skapar hinder för undervisningen.

● Piratpartiet anser att skolpersonalens närvaro för eleverna är viktig i bekämpningen mot mobbning.

● Mobbing motverkas inte genom övervakning av datorer utan genom förebyggande arbete i förskolor och skolor och på arbetsplatser, och genom att vi alla markerar för varandra när saker inte är acceptabla.

● Täby ska verka för mer elevinflytande och demokrati i skolan. Skollagens krav på medinflytande ska följas bättre av skolor, så att elever ges inflytande över utbildningen, får ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla den och hålls informerade i frågor som rör dem.

Utbildning för integration

Avgörande för dem som kommer nya till Sverige är att unga snabbt kommer in på en nivå i skolan där de kan  hänga med och lära känna andra, och att de som kommer senare i livet ges en bra utbildning i svenska som ger kontakter med arbetsmarknaden.

● Skolan måste bli bättre på att låta nykomna elever hamna på den nivå deras förkunskaper fungerar på.

● Svenskundervisningen för invandrare måste bli bättre på att möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov.

● Täby ska utveckla system där senare delar av svenskundervisningen kan integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser.

● De som undervisar i SFI ska ha goda kunskaper i svenska och normalt tala flytande svenska.

●  Täby ska ta sin del av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn. 

Dessutom anser Piratpartiet om skolan

● Nationella prov ska betygssättas av lärare på andra skolor än den eleven går på.

● Större skriftliga prov i grundskolan och gymnasiet ska rättas anonymt för att undvika att personlig koppling mellan rättare och elev påverkar betyget.

● Skolor med bättre resultat ska inte ges några extra ekonomiska fördelar gentemot andra skolor eftersom det riskerar att leda till glädjebetyg.

● Alla kurser som ges på distans på komvux ska kunna sökas av alla behöriga oavsett jobbsituation och tidigare studier.

Äldre och funktionshindrade

Äldre och funktionshindrade måste ha samma rätt till integritet och samma möjligheter att njuta av mänsklig samvaro, kultur och natur som yngre och icke funktionshindrade.

● Gamla, sjuka och funktionsnedsatta måste få möjligheter till mänsklig samvaro, tillgång till grönområden/natur och möjligheter att uppleva och utöva kultur.

● Äldre som behöver vård ska få bo ihop med sin partner även om man träffat denne på ålderns höst.

● Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, samla information, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Täby ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken.

● Nattpersonal istället för videokameror på äldreboenden.

● Täby ska säkerställa samma regler hos privata som offentliga vårdgivare till skydd för dem som slår larm om missförhållanden.

● Täby ska införa fixarservice, alltså praktisk hjälp med vardaglig sysslor för äldre, i syfte att öka tryggheten i äldres hemmiljö.

● Täby ska verka för att öka byggandet av boenden för äldre.

● Täby ska verka för att tillgängligheten ska höjas i samhället.

● Täby ska verka för att färdtjänst och sjuktransporter ska förbättras.

● Täby ska verka för att missbrukarvården för äldre förbättras.

Bostäder

Få saker är så viktiga för en människas integritet som möjligheten att ha en egen dörr att stänga om sig, som man själv kontrollerar nyckeln till. Piratpartiet vill därför ta krafttag för att bygga bort bostadsbristen.

● Täby ska garantera alla sina invånare tak över huvudet. Ingen åtskillnad ska göras baserat på medborgarskap eller beteende. Det är oacceptabelt att människor tvingas sova utomhus.

● Oligopolen i byggsektorn ska brytas upp för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att Täby fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer.

● Täby ska ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering.

● Täby ska motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer.

● Täby ska verka för en större mångfald i byggandet av bostäder. Piratpartet vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov.

● Täby ska prioritera hyresrätter framför andra boendeformer.

Täby som arbetsgivare

Hur Täby agerar som arbetsgivare är viktigt av flera skäl. Det påverkar inte bara kvaliteten i den service man ger invånarna. Det spelar också en viktig roll för mångfalden i samhället och för att alla  människor, oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, hudfärg och andra irrelevanta egenskaper, ska känna sig lika välkomna och respekterade.

● Det är viktigt att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, får fortbildning och kompetensutveckling.

● Täby ska skydda och stärka rätten att avslöja missförhållanden på arbetsplatsen utan risk för repressalier och undersökningar om vem som lämnat ut information.

● Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar.

● Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå.

● Kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen ska inte vara tillåten.

● Täby kommun ska inte lägga sig i de anställdas personliga val om att röka, snusa dricka kaffe, äta kaffebröd etc, ens under arbetstid.

Miljö

● Täby ska delta i utveckling av energismart byggande för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning.

● Täby ska stimulera hemjobb och telekonferenser för att minska resande och resandets miljöpåverkan.

 

 

Trafikmiljö

Trafikmiljön måste ta hänsyn till så väl säkerhet som komfort och möjligheten till snabba kommunikationer. Ofta sker en avvägning mellan dessa intressen. Att ensidigt prioritera säkerheten utan att se till helheten kan leda till fel åtgärder. Kollektivtrafik är ofta en bra lösning men för många fungerar den inte optimalt från dörr till dörr. Därför krävs pendelparkeringar och andra lösnings för den som behöver ta bilen en del av vägen.

 

● Vi vill se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik, så att denna blir både attraktivare och kan svälja fler passagerare.

● Piratpartiet vill se tunnelbana till Täby.

● Täby behöver bygga fler pendelparkeringar.

● Farthinder ska skapas med urskiljning och inte vara för många på samma vägsträcka, vilket skapar onödiga accelerationer och inbromsningar.

● Piratpartiet ser hellre poliskontroller än kameraövervakning i trafiken.

Övrigt

● Täby ska göra det möjligt för alla som behöver och önskar kvalificerad vård mot missbruk att få det.

Uppdaterad efter möte 2014-02-19. Det är viktigt att förstå att denna plattform är ett levande dokument som vi tillsammans i Piratpartiet i Täby kan uppdatera i samband med nya möten och beslut.

Kommentarer

Ola Engström skrev

Får man knycka delar och formuleringar. Funderar på att FÖRSÖKA få tillagt ICT som en del av mitt partis kommunalpolitiska plattform. Kan vara försent men bsäa.

kentfilppu skrev

Ingen seriös politiker kan väl tycka det är fel att någon annan tar över ens förslag. Jag vet inte om du är en del av Piratpartiet. I så fall är det redan “ditt”. Om inte så tycker jag förstås det är bättre att du blir det än att bygga ett eget parti. Men oavsett vilket så är jag glad om goda politiska idéer sprids, även om det gärna får framgå att förslagen är från Piratpartiet.

SD vill in i kommunfullmäktige i Täby | skrev

[…] Piratpartiet, som är nya i år, ställer upp med fyra kandidater. – Vi tycker att det behövs alternativ på områden som rör mänskliga rättigheter, integritet och rätten till ett privatliv, säger Kent Fillpu, som står först på valsedeln, till lokaltidningen Mitti. […]

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>